ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
Rosasey Chintana EG175971333TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 26, 2020 102020000246
คันธ​า​รัตน์​ ทอง​เกลี้ยง​ RH572366870TH ไปรษณีย์ไทย Oct 24, 2020 102020000224
วัลลดา พุ่มด้วง RH572366781TH ไปรษณีย์ไทย Oct 24, 2020 102020000223
จันทร์เพ็ญิพุทไธสงค์ RH572366821TH ไปรษณีย์ไทย Oct 24, 2020 102020000219
หรรษา แซ่ชื้อ EG175971109TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 24, 2020 102020000218
วิภาพร อ่อนน้อม EG175971069TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 24, 2020 102020000221
ณิชชา นิ่มวัฒน์ EG175971191TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 24, 2020 102020000226
เสาร์วนี ผ่องใส EG175971157TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 24, 2020 102020000143
นิโลบล คงประพันธ์ EG175971112TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 24, 2020 102020000220
ปณยา กลิ่นรื่น EG175975468TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 24, 2020 102020000225
นูลรีย๊ะ กูมะ EG175971072TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 24, 2020 102020000208
สุวพิชชา โชติช่วง EG175975423TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 22, 2020 102020000212
อรุณประภา อินทะสอน EG175975437TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 22, 2020 102020000207
ยุวมาลย์ พราห์มใหญ่ EG175975445TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 22, 2020 102020000213
อิงอร สองสียนต์ EG175975485TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 22, 2020 102020000209
ธมลวรรณ อินทรสุวรรณ RH572364468TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 22, 2020 102020000215
Thitikan Boonlee RH572364454TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 22, 2020 102020000214
วิชญาดา โตศรี RH572364410TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 22, 2020 102020000206
ศิรินภา ทองเจริญลาภ RH572364423TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 22, 2020 102020000216
วรางคณา โลหะวรรณรัตน์ RH572364437TH ไปรษณีย์ไทย Oct 22, 2020 102020000211
ชมพูนุท อุบลแย้ม RH572364445TH ไปรษณีย์ไทย Oct 22, 2020 102020000210
ศิรินภา ทองเจริญลาภ RH572364423TH ไปรษณีย์ไทย Oct 21, 2020 102020000216
ธมลวรรณ อินทรสุวรรณ RH572364468TH ไปรษณีย์ไทย Oct 21, 2020 102020000215
Thitikan Boonlee RH572364454TH ไปรษณีย์ไทย Oct 21, 2020 102020000214
ยุวมาลย์ พราห์มใหญ่ EG175975445TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 21, 2020 102020000213
สุวพิชชา โชติช่วง EG175975423TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 21, 2020 102020000212
อิงอร สองสียนต์ EG175975485TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 21, 2020 102020000209
อรุณประภา อินทะสอน EG175975437TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 21, 2020 102020000207
วิชญาดา โตศรี RH572364410TH ไปรษณีย์ไทย Oct 21, 2020 102020000206
อัจฉรา แพสุขชื่น EG175971055TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 20, 2020 102020000201
มณฑิชา ไชยมิ่ง EG175971090TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 20, 2020 102020000200
ศรีสุดา รัตนมณี EG175971143TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 20, 2020 102020000203
`kingdownTosasithorn EG175971188TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 20, 2020 102020000183
วสุวันทน์ วิชญาณวรวุฒิ EG175971130TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 20, 2020 102020000198
ทิตวรรณ คำมณี RH572366778TH ไปรษณีย์ไทย Oct 20, 2020 102020000196
นิตยา บุญหนัก RH572366733TH ไปรษณีย์ไทย Oct 20, 2020 102020000199
อรวีร์ รัตนเนตร RH572366866TH ไปรษณีย์ไทย Oct 20, 2020 102020000202
อาทิตยา ภู่พันธุ์ทองคำ RH572366818TH ไปรษณีย์ไทย Oct 20, 2020 102020000191
ปาหนัน เฉลิมวันเพ็ง RH572366852TH ไปรษณีย์ไทย Oct 20, 2020 102020000189
เสาวลักษณ์ ศิริวรรณ RH572366645TH ไปรษณีย์ไทย Oct 20, 2020 102020000185
อัศนีย์ ลิ้มเจริญ RH572366680TH ไปรษณีย์ไทย Oct 20, 2020 102020000181
อรศรี ปินตามูล RH572366605TH ไปรษณีย์ไทย Oct 20, 2020 102020000194
นาวิน มั่นคงคูณ RH572366720TH ไปรษณีย์ไทย Oct 20, 2020 102020000186
ฐิติมา หงษ์เวียง RH572366591TH ไปรษณีย์ไทย Oct 20, 2020 102020000195
สุภาพร กิตตินันทะศิลป์ EG175970960TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 20, 2020 102020000187
คุณสุกานดา  แพงวงษ์ EG175970925TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 20, 2020 102020000175
อุดมศักดิ์ ลมลอย EG175971007TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 20, 2020 102020000178
ศิริพร. อินทฤทธิ์ EG175971041TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 20, 2020 102020000184
ทัศน์อร บุญทอง EG175970911TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 20, 2020 102020000180
วิไลตา อารีย์ EG175970942TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 20, 2020 102020000188
ชื่อลูกค้า : Rosasey Chintana
Tracking number : EG175971333TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 26, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000246
ชื่อลูกค้า : คันธ​า​รัตน์​ ทอง​เกลี้ยง​
Tracking number : RH572366870TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000224
ชื่อลูกค้า : วัลลดา พุ่มด้วง
Tracking number : RH572366781TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000223
ชื่อลูกค้า : จันทร์เพ็ญิพุทไธสงค์
Tracking number : RH572366821TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000219
ชื่อลูกค้า : หรรษา แซ่ชื้อ
Tracking number : EG175971109TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000218
ชื่อลูกค้า : วิภาพร อ่อนน้อม
Tracking number : EG175971069TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000221
ชื่อลูกค้า : ณิชชา นิ่มวัฒน์
Tracking number : EG175971191TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000226
ชื่อลูกค้า : เสาร์วนี ผ่องใส
Tracking number : EG175971157TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000143
ชื่อลูกค้า : นิโลบล คงประพันธ์
Tracking number : EG175971112TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000220
ชื่อลูกค้า : ปณยา กลิ่นรื่น
Tracking number : EG175975468TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000225
ชื่อลูกค้า : นูลรีย๊ะ กูมะ
Tracking number : EG175971072TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000208
ชื่อลูกค้า : สุวพิชชา โชติช่วง
Tracking number : EG175975423TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000212
ชื่อลูกค้า : อรุณประภา อินทะสอน
Tracking number : EG175975437TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000207
ชื่อลูกค้า : ยุวมาลย์ พราห์มใหญ่
Tracking number : EG175975445TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000213
ชื่อลูกค้า : อิงอร สองสียนต์
Tracking number : EG175975485TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000209
ชื่อลูกค้า : ธมลวรรณ อินทรสุวรรณ
Tracking number : RH572364468TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000215
ชื่อลูกค้า : Thitikan Boonlee
Tracking number : RH572364454TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000214
ชื่อลูกค้า : วิชญาดา โตศรี
Tracking number : RH572364410TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000206
ชื่อลูกค้า : ศิรินภา ทองเจริญลาภ
Tracking number : RH572364423TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000216
ชื่อลูกค้า : วรางคณา โลหะวรรณรัตน์
Tracking number : RH572364437TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000211
ชื่อลูกค้า : ชมพูนุท อุบลแย้ม
Tracking number : RH572364445TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000210
ชื่อลูกค้า : ศิรินภา ทองเจริญลาภ
Tracking number : RH572364423TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000216
ชื่อลูกค้า : ธมลวรรณ อินทรสุวรรณ
Tracking number : RH572364468TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000215
ชื่อลูกค้า : Thitikan Boonlee
Tracking number : RH572364454TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000214
ชื่อลูกค้า : ยุวมาลย์ พราห์มใหญ่
Tracking number : EG175975445TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000213
ชื่อลูกค้า : สุวพิชชา โชติช่วง
Tracking number : EG175975423TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000212
ชื่อลูกค้า : อิงอร สองสียนต์
Tracking number : EG175975485TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000209
ชื่อลูกค้า : อรุณประภา อินทะสอน
Tracking number : EG175975437TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000207
ชื่อลูกค้า : วิชญาดา โตศรี
Tracking number : RH572364410TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000206
ชื่อลูกค้า : อัจฉรา แพสุขชื่น
Tracking number : EG175971055TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000201
ชื่อลูกค้า : มณฑิชา ไชยมิ่ง
Tracking number : EG175971090TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000200
ชื่อลูกค้า : ศรีสุดา รัตนมณี
Tracking number : EG175971143TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000203
ชื่อลูกค้า : `kingdownTosasithorn
Tracking number : EG175971188TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000183
ชื่อลูกค้า : วสุวันทน์ วิชญาณวรวุฒิ
Tracking number : EG175971130TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000198
ชื่อลูกค้า : ทิตวรรณ คำมณี
Tracking number : RH572366778TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000196
ชื่อลูกค้า : นิตยา บุญหนัก
Tracking number : RH572366733TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000199
ชื่อลูกค้า : อรวีร์ รัตนเนตร
Tracking number : RH572366866TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000202
ชื่อลูกค้า : อาทิตยา ภู่พันธุ์ทองคำ
Tracking number : RH572366818TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000191
ชื่อลูกค้า : ปาหนัน เฉลิมวันเพ็ง
Tracking number : RH572366852TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000189
ชื่อลูกค้า : เสาวลักษณ์ ศิริวรรณ
Tracking number : RH572366645TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000185
ชื่อลูกค้า : อัศนีย์ ลิ้มเจริญ
Tracking number : RH572366680TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000181
ชื่อลูกค้า : อรศรี ปินตามูล
Tracking number : RH572366605TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000194
ชื่อลูกค้า : นาวิน มั่นคงคูณ
Tracking number : RH572366720TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000186
ชื่อลูกค้า : ฐิติมา หงษ์เวียง
Tracking number : RH572366591TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000195
ชื่อลูกค้า : สุภาพร กิตตินันทะศิลป์
Tracking number : EG175970960TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000187
ชื่อลูกค้า : คุณสุกานดา  แพงวงษ์
Tracking number : EG175970925TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000175
ชื่อลูกค้า : อุดมศักดิ์ ลมลอย
Tracking number : EG175971007TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000178
ชื่อลูกค้า : ศิริพร. อินทฤทธิ์
Tracking number : EG175971041TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000184
ชื่อลูกค้า : ทัศน์อร บุญทอง
Tracking number : EG175970911TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000180
ชื่อลูกค้า : วิไลตา อารีย์
Tracking number : EG175970942TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000188